Fractie GroenLinks vraagt om input voor opstellen koersdocument

Politiek kan op verschillende manieren worden bedreven. Je kan onder andere meebesturen in een college, je kan oppositie voeren en je kan je richten op het voeren van acties. Bij elk van deze vormen hoort een ander gezicht en ander gedrag. De fractie van GroenLinks Apeldoorn wil verantwoordelijkheid dragen en deel uit maken van het college. Deze keuze heeft gevolgen voor onze houding in het college, in de raad en in de samenleving. Meedoen zal met zich meebrengen dat wij ons geluid laten horen, invloed hebben op de beslissingen en dat er keuzes gemaakt moeten worden, compromissen zullen worden gesloten en dat wij soms even moeten slikken. Ons verkiezingsprogramma is onze leidraad als het gaat om onze mening en zienswijzen, daarmee komen wij een heel eind.

Het zal echter niet voldoende zijn. We willen ons ook verantwoorden aan onze kiezers, onze leden, aan de samenleving en ‘last but not least’ ook aan onszelf. Het is dus van belang om duidelijk te kunnen maken en te laten zien wat de fractie doet, bereikt en welke keuzes noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden om te kunnen meedoen. Wij kiezen er daarom voor een koers uit te stippelen die ons zal helpen om enerzijds politiek te bedrijven en anderzijds gericht in contact te zijn met de wereld om ons heen. Om deze koers te bepalen zullen er meerdere stappen gezet moeten worden. Waarbij aangetekend dient te worden dat een koers geen rechte lijn hoeft te zijn. De praktijk is weerbarstig en zal invloed hebben op de routevastheid die wij onszelf opleggen. We zullen dus bereid moeten zijn om flexibel te blijven en met elkaar te bewaken dat we onze identiteit bewaren. Het uitzetten van een koers helpt ons daarbij.

Doelstelling koersdocument
Het koersdocument laat aan de buitenwereld zien wie wij zijn en waar wij voor staan. Het bevat onze visie en missie, beschrijft onze kernwaarden, leidende principes, welk gedrag daarbij hoort en welke overwegingen en keuzes we maken. Op basis hiervan zal de fractie verantwoording af leggen aan de achterban.

Doelgroepen
Er zijn doelgroepen te koppelen aan onze partij en er zijn doelgroepen te koppelen aan de wereld om ons heen. Deze worden beiden benaderd met een vragenlijst. Daarnaast willen we ook onze kiezers en andere belangstellenden vragen om te reageren en een vragenlijst in te vullen.

Vraagstelling
Om tot een analyse te komen kiezen we ervoor een SWOT analyse te volgen. Hiermee worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de fractie in kaart gebracht. Aan de doelgroepen binnen GroenLinks zal de vraagstelling verbonden zijn met het college-akkoord en het gehele spectrum van de SWOT behelzen. De vragen zullen voornamelijk inhoudelijk van aard zijn.
De doelgroepen buiten onze partij zullen andere vragen gesteld krijgen. Die zullen gaan over ons recente verleden, onze presentatie in de samenleving, onze manier van samenwerken met hen.

Verantwoording
Het koersdocument zal middels de website van GroenLinks Apeldoorn openbaar gemaakt worden. Er zal ook een bijeenkomst worden georganiseerd waar de fractie het koersdocument zal presenteren aan de verschillende deelnemers en aan belangstellenden.

Iedereen doet mee
Wil je ons ook een korte vragenlijst invullen? Graag! Stuur een mail naar groenlinks@apeldoorn.nl en we sturen je de vragen toe. Op dat email adres kun je ook terecht met je vragen en opmerkingen.

Author: Margien de Vries

Share This Post On