GroenLinks is en blijft tegen megastallen

GroenLinks is tegen megastallen
GroenLinks is voor kleinschalige duurzame landbouw

Wat er aan vooraf ging

In mei 2017 voerde GroenLinks samen met Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn, Partij voor de Dieren en SP een actie tegen de mega-geitenstal. Op 31 mei 2018 diende GroenLinks met deze partijen een motie ‘bouwstop grote veestallen’ in. De motie is na debat (en overleg met ons als mede-indieners van de motie) door Partij voor de Dieren teruggetrokken na toezegging van een verduidelijkende raadsbrief door de wethouder, waarin hij een schets geeft van de procedure om te komen tot een agrarisch perspectief voor Apeldoorn.

De wethouder geeft in de raadsbrief aan dat er in de procedure agrarisch perspectief aandacht uitgaat naar het onderwerp en “dat de motie aanleiding heeft gevormd om explicieter te benoemen hoe en wanneer, binnen dit traject, de discussie over grote veestallen gevoerd zal worden.” Besluitvorming over het agrarisch perspectief zal begin 2019 plaatsvinden, is de verwachting.

De raadsvergadering van 20 september 2018

In de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft Partij voor de Dieren samen met SP wederom een motie ingediend tegen grote veestallen. (agendapunt 7: Beleidsregel Plussenbeleid Apeldoorn (88-2018)) Inhoudelijk is GroenLinks het volkomen eens met de stellingname. GroenLinks is tegen de ontwikkeling van grote veestallen. Maar wij gaan nu niet mee met deze motie, omdat we bij het intrekken van de motie van 31 mei van dit jaar de wethouder de belofte hebben horen doen dit onderwerp expliciet mee te nemen in het agrarisch perspectief en de afzonderlijke gebiedsvisies die daarmee samenhangen.

GroenLinks zal de wethouder aan zijn toezegging houden. Wij zijn en blijven kritisch ten aanzien van grote veestallen.

GroenLinks diende zelf ook de motie “alle plussen en minnen wegen” in, waarin we het college (aanvullend) verzochten gedurende de overgangsperiode tot aan de vaststelling van het lokale agrarisch perspectief:

  • werkbare concrete normen te hanteren ten aanzien van geurkwaliteit, milieu en dierenwelzijn bij de uitvoering van het plussenbeleid en deze voor de toekomstige gebiedsvisies verder uit te werken,
  • concretere eisen te hanteren ten aanzien van het betrekken van de omgeving,
  • te bewerkstelligen dat de initiatiefnemer in nauwe samenwerking met de omgeving verslag uitbrengt naar de gemeente voor een transparante weging en besluitvorming.

In een reactie op onze motie wijst de wethouder onder andere op de onmogelijkheid om nu concrete normen te formuleren zonder het proces, dat leidt tot een agrarisch perspectief en gebiedsvisies, te frustreren. Er wordt stevig ingezet op de dialoog tussen initiatiefnemer en omwonenden, waarin de brede belangen worden afgewogen. GroenLinks heeft besloten de motie niet in stemming te brengen gezien de reactie van de wethouder en gezien het feit dat de motie in de raad op onvoldoende steun kon rekenen. We zijn en blijven kritisch ten aanzien van elk bestemmingsplan voor uitbreiding van een veestal en we blijven kritisch het proces volgen naar de besluitvorming rond het agrarisch perspectief.

Lang verhaal kort: GroenLinks is en blijft tegen megastallen. Maar de motie van de SP en de Partij voor de Dieren steunen wij nu niet omdat de wethouder in mei 2018 al een toezegging heeft gedaan om dit onderwerp expliciet mee te nemen in het agrarisch perspectief. We willen nu het ingezette proces niet verstoren. 

Reageren? groenlinks @apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On