Een gezonde toekomst voor Real-X; wie gunt ze dat niet!

GroenLinks Apeldoorn voelt zich al jaren betrokken bij Real-X, het is niet voor niks dat wij hen een rood lintje hebben opgespeld als blijk van waardering. Daarnaast is GroenLinks ook een partij die zich hard maakt voor de jongeren in onze gemeente. Of het nou gaat om huisvesting, voorzieningen in de wijk/dorp of het ondersteunen van kwetsbare jongeren: GroenLinks staat voor onze jongeren.

Wij vinden het belangrijk dat:
• Er voorzieningen zijn voor de jongeren die passen bij hun wensen en behoeften;
• Deze voorzieningen verdeeld zijn over de gemeente zodat alle jongeren in de gelegenheid zijn om er gebruik van te maken;
• Er gelijke voorwaarden zijn voor alle jongerencentra.

Het eerste punt verklaart waarom wij de afgelopen jaren veelvuldig hebben ingestemd met het verstrekken van extra gelden om Real-X in de lucht te houden. De andere twee punten maken duidelijk waarom wij de met Real-X gemaakte afspraken, om de subsidie beperkt te verlagen en de organisatie te verstevigen, onderschrijven. Er zijn immers meer voorzieningen verdeeld over Apeldoorn die goed werk leveren als het gaat om onze jongeren. En voor al deze voorzieningen moeten wat GroenLinks betreft dezelfde regels van toepassing zijn. Wij willen geen willekeur als het gaat om het verstrekken van subsidies.

Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd om Real-X in de lucht te houden en om de aansturing van Real-X te verbeteren. Diverse keren hebben zij extra geld ontvangen en ook hebben zij hulp ontvangen om de boel op orde te brengen. Daar heeft een aantal partijen, waaronder GroenLinks, veelal het voortouw ingenomen. Helaas hebben al deze acties en de geboden ondersteuning (nog) niet geleid tot een Real-X die uit de voeten kan met de €130.000 die zij jaarlijks ontvangen. De gewenste verbeterslag bleef uit.

Het financiële plaatje voor 2019
In de afgelopen jaren is jaarlijks € 150.000 (aflopend met € 5.000 per jaar naar € 130.000 in 2019) naar Real-X gegaan. Daarvan is voor 2019 € 58.000 als bijdrage in de huisvesting en € 72.000 als bijdrage in de salariskosten (Jolien en Dave) begroot.
Voor de volledigheid melden wij dat de jaarlijkse huur voor Real-X € 78.000 bedraagt. Minus de subsidie resteert er een huurprijs van € 20.000.

Welke afspraken zijn er de laatste jaren gemaakt met Real-X?

• In 2015 is Real-X verhuisd naar de Zwitsal, het was de derde verhuizing in korte tijd. De gemeente heeft in kosten van de verbouwing en de verhuizing ruim € 210.000 bijgedragen. Ook heeft de gemeente financieel bijgedragen om het gebouw aan te passen;
• In hetzelfde jaar is met Real-X afgesproken dat zij in de toekomst meer eigen inkomsten zouden gaan genereren en hun rapportage op orde zouden brengen. Ervan uitgaande dat de verhuizing een grote organisatorische last voor Real-X betekende, moesten zij uiteraard ruim de tijd krijgen om zich te settelen en aan hun toekomst te bouwen. De rapportage is een verplichting die onderdeel uitmaakt van de subsidieverstrekking. Iedere organisatie die subsidie ontvangt, moet aan deze regel voldoen. Deze regel heeft als doel dat de inwoners van onze gemeente weten waaraan de verschillende subsidies zijn besteed. Transparantie die GroenLinks van harte ondersteunt;
• Samenwerking met andere partijen is destijds ook nadrukkelijk gemeld;
• De subsidie ging vanaf 2015 jaarlijks omlaag met € 5.000 euro zodat in 2019 de subsidie nog € 130.000 zou bedragen;
• Deze jaarlijkse verlaging is afgesproken voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019;
• Real-X heeft destijds met al deze afspraken ingestemd en heeft beloofd er werk van te maken.

Daarnaast zijn er de afgelopen jaren, buiten de raad om, aanvullende subsidies aan hen verstrekt. In 2017 was dat bijvoorbeeld een bedrag van € 25.000.

Ons standpunt

De laatste jaren is gebleken dat Real-X moeite had om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Het kan voor hen nu geen verrassing zijn dat de gemeente zich wel aan de afspraken wil en zal houden. Die verantwoordelijk verwacht GroenLinks ook van onze gemeente. Ons standpunt is dat de regels voor eenieder gelijk moeten zijn. En als er ergens maatwerk nodig is, zal daar ook ruimte voor moeten kunnen zijn wat ons betreft. Die ruimte is er in de afgelopen jaren ruim geweest voor Real-X. Helaas hebben zij die kansen niet of onvoldoende gegrepen. Ook niet in de afgelopen maanden met de door de raad geleverde ondersteuning. Dat betreuren wij ten zeerste.

Wij vinden Real-X namelijk een mooie voorziening in onze gemeente.
Wij hopen dan ook dat het bestuur van Real-X nu wel aan de slag gaat met de gewenste verbeterpunten. Daar hebben hun bezoekers recht op. En daar hebben wij echt wel jaarlijks € 130.000 voor over.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On