Feiten, trends en idealen! Voorjaarsnota 2017

Op donderdag 1 juni 2017 staan in de raadsvergadering de algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota (VJN) op de agenda. De Voorjaarsnota geeft weer hoe het staat met de lopende begroting. Het is een soort aanloop naar de jaarlijkse MPB (Meerjaren Programma Begroting) die ieder najaar aan bod komt. De Voorjaarsnota krijgt een vervolg op donderdag 15 juni vanaf 14.00 uur. Na de reguliere raad komen dan de vandaag aangekondigde moties en amendementen van de Voorjaarsnota aan bod. Maar eerst dus: de algemene beschouwingen. Iedere partij krijt maximaal 10 minuten om haar licht te laten schijnen op de Voorjaarsnota.

Onze fractievoorzitter Ariane van Burg deed het woord namens GroenLinks. Lees hier haar betoog:

Feiten, trends en idealen.

Een vrije voorjaarsnota. Het preventief toezicht door de provincie is dit jaar opgeheven. Een geweldige prestatie van ons allemaal.
Het gaat de goede kant op met Apeldoorn. We moeten financieel nog voorzichtig zijn maar er is weer ruimte voor nieuw beleid.
Over de precieze cijfers gaan we tijdens de MPB wel dimdammen. Nu is het tijd om richting aan te geven.
Het college heeft, wat GroenLinks betreft, een mooie voorjaarsnota geschreven. En hoewel er geschreven staat dat feiten en trends de basis vormen voor de te maken keuzes, lezen wij ook duidelijk de idealen, die wat ons betreft ook zeker mee moeten spelen.

Politiek is nooit makkelijk. Maar zeker in deze tijd niet, waarin politieke partijen niet veel vertrouwen meer krijgen van de burgers. Er tweedelingen in de samenleving zijn en de structuren van vroeger zijn weggevallen. Er boosheid en onzekerheid leeft bij veel mensen en de maatschappij steeds ingewikkelder wordt.
We moeten op zoek naar een manier hoe hiermee om te gaan.
We moeten zorgen dat de samenleving in haar volledige breedte wordt betrokken en als overheid meer aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving.

Opstap: kansen voor iedereen

 

De VJN beschrijft een inclusieve samenleving. Iedereen krijgt de gelegenheid mee te doen en niemand wordt buitengesloten. Iedereen moet een kans hebben om iets van zijn of haar leven te maken. De speciale aandacht voor kinderen hierbij ondersteunen wij. Om die reden hebben wij ons al eerder hard gemaakt voor het programma OpStap en bij de behandeling van de MPB hebben we hier ook al aandacht voor gevraagd. De wachtlijst die vorig jaar is ontstaan is helaas nog niet weggewerkt. Wij vinden dit zeer ongewenst en zullen een motie indienen op dit onderwerp.
Daarnaast zal GroenLinks zich blijven inzetten voor acceptatie van LBHTers, een zichtbare uiting in regenboogkleuren is nog een doel wat we nastreven.

 

 

 

Op een paar onderwerpen uit de VJN willen we even ingaan:

• Revitalisering oude wijken.
Wij ondersteunen het plan om met drie pilots te starten. Waarbij wij heel duidelijk willen meegeven dat er hierbij volop aandacht is, bij de uitvoering hiervan, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de circulaire economie.

• Duurzaamheid.
We zetten stappen op duurzaamheid; we willen de energietransitie versnellen. De financiële middelen die we daarvoor uittrekken zijn met name bedoeld voor woningen, terwijl een groot deel van het energieverbruik wordt veroorzaakt door bedrijven en industrie. GroenLinks wil meer aandacht voor energiebesparing en innovatie bij bedrijven; we kunnen de verduurzaming daarmee op een kosteneffectieve manier versnellen.

• De binnenstad.
Goed dat er een nieuw plan komt voor de binnenstad. Er is werk aan de winkel. Samen; met bewoners, ondernemers en gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat mensen er niet alleen komen om te consumeren , maar juist om te verblijven en te ontmoeten.
GroenLinks wil hierbij wat aandachtspunten meegeven: Laten we werken aan een autoluwe binnenstad. Geef hierbij ruim baan voor/aan de fiets. Denk aan extra oplaadpalen voor elektrisch fietsen, een ruimer fietsparkeeraanbod, waarbij ook rekening met bakfietsen wordt gehouden. En betrek bij het oplossen van de knelpunten bij scholen en schoolroutes ( naar aanleiding van de mede door ons ingediende motie “veilig fietsverkeer”) ook de scholen en de leerlingen.
Voor wat betreft de “snelle fietsroute” gaan we nu niet in op de verschillende scenario’s. We komen hier nog met elkaar over te spreken tijdens een PMA.

Tot slot nog het volgende:

Onze fractie schrok eerlijk gezegd van de financiële consequenties die het uitvoeren van de motie om de OZB niet langer met de macronorm maar uitsluitend met de inflatie te verhogen, heeft. Dit leidt tot een structureel nadeel dat oploopt tot 3 miljoen. We denken dat we voor het niet uitvoeren van deze motie de handen niet op elkaar krijgen, want OZB is een verboden woord, lijkt het wel. Terwijl het in principe een sociale vorm van belasting is. De duurste panden, over het algemeen in het bezit van rijkere mensen, krijgen de hoogste aanslag. Maar te denken valt aan het partieel uitvoeren van deze motie. Om bij de uitvoering een splitsing te maken tussen particulier woningbezit (1.4 miljoen) en dat van bedrijven( 1,7 miljoen). Wij zullen hier een motie over in te dienen.

Al met al heeft onze fractie deze VJN met plezier gelezen.
Wij wensen het college veel succes om, uiteraard met de algemene beschouwingen en de moties/amendementen die wellicht nog aangenomen worden, bij de MPB een integrale afweging te maken.
En wat GroenLinks betreft gaat het niet alleen om feiten en trends, maar ook om idealen!

groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On