Zoals de wind waait…..

Donderdag 28 september 2017 werd er tijdens de politieke markt een oriënterende bespreking gehouden over windenergie in Apeldoorn. Dit naar aanleiding van het feitenrapport “Windenergie Apeldoorn” en de ambitie van de raad om drie windmolens te realiseren in het ontwikkelgebied Beekbergsebroek.

Wat er aan vooraf ging

Het proces kent een lange voorgeschiedenis. Nog voordat de economische crisis uitbrak had de gemeenteraad de ambitie om in het gebied Beekbergsebroek een regionaal bedrijventerrein te realiseren. Dit stuitte op maatschappelijk verzet en de zich toen verslechterde economische situatie maakte realisatie van het bedrijventerrein onzeker. Dit dwong de raad uiteindelijk haar verlies te nemen op de aangekochte gronden en in te zetten op heroriëntatie van de ontwikkelgebieden.

De ambitie voor Beekbergsebroek was niet meer het ontwikkelen van een regionaal bedrijventerrein maar het stimuleren van ontwikkelingen rondom natuur, recreatie en duurzame energieopwekking. Ondernemers werden uitgedaagd om met plannen te komen binnen deze drie pijlers. Energiecoöperatie deA en producent de Wolff kwamen met het plan drie windmolens te realiseren in het ontwikkelgebied. De mogelijke komst van de windmolens stuitte echter op verzet van de bewoners in het gebied en uit de Maten. Ondanks diverse bewonersavonden die werden georganiseerd door de gemeente en de inspanningen die werden verricht door deA om met bewoners om de tafel te zitten, bleef er veel verzet.

Nader onderzoek

Voorkant feitenonderzoek windenergie

De Apeldoornse politiek besloot toen –terecht- nader onderzoek te doen naar windenergie in Apeldoorn en stelde hiervoor een raadswerkgroep in. De uitkomst van het daaruit voortvloeiende feitenrapport windenergie is duidelijk: windenergie in Apeldoorn is mogelijk, waaronder in het gebied Beekbersebroek. Ook gaf het rapport helder inzicht in de mogelijke overlast de windmolens kunnen geven en wat voor aanvullende maatregelen er genomen zouden kunnen worden deze te beperken.

Ondanks bezwaren van omwonenden waarvan wij ook vinden dat deze zwaar meegewogen moeten worden, ziet GroenLinks naar aanleiding van het rapport kansen voor windenergie in Apeldoorn en wellicht ook in de regio. Daarom hebben wij donderdag tijdens de politieke markt het college enkele zoekrichtingen meegegeven om de kansen en bedreigingen voor windenergie in Apeldoorn en de Cleantech regio scherper in beeld te brengen. Kijk kritisch naar de energiemix en eventuele alternatieven voor windenergie. Onderzoek of regionale samenwerking (Cleantech) kansrijk is, maak de effecten van overlast en mogelijke aanvullende maatregelen inzichtelijk.

Het verloop van de bespreking

Helaas vonden meerdere Apeldoornse politieke partijen nader onderzoek niet nodig en schoten zij verdere ontwikkeling van windenergie in Apeldoorn bij voorbaat af. Door collega partijen gebruikte argumenten hierbij waren: “het waait niet genoeg in Apeldoorn” en “windmolens vormen een bedreiging voor ons toerisme” tot als we maar lang genoeg wachten komt er vast ooit een wetenschappelijke revolutie duurzame energieopwekking dat veel goedkoper en beter is.

Een aantal fracties verwacht veel van nieuwe technologische ontwikkelingen, maar gaat voorbij aan het feit dat we op kortere termijn met oplossingen moeten komen. GroenLinks is er geen voorstander van actie te blijven uitstellen, we hebben momenteel goede energietechnieken beschikbaar, wachten op nieuwe doorbraken betekent weer uitstel van het nemen van de noodzakelijke stappen. Opvallend genoeg zeggen deze partijen nog wel achter de ambities van duurzame energietransitie te staan. Onze vraag aan hen is: wat is jullie realistische alternatief en hoe lang gaat dat duren? Wij willen ook op Apeldoorns grondgebied onze verantwoordelijkheid nemen.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

> Alle stappen over dit onderwerp zijn samengebracht op de een speciale pagina op de website van de gemeente Apeldoorn

Author: Margien de Vries

Share This Post On